Nieuwe ISO 9001 norm verbetert risicobeheersing en opent kansen

In januari 2018 heeft het managementsysteem van Nijman/Zeetank Polen weer een audit ondergaan. De strenge examinator was opnieuw de auditor van Transpacific Certifications Ltd. De audit heeft uitgewezen dat Nijman/Zeetank volledig compliant is aan de drie gecertificeerde normen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 en OHSAS 18001:2007. Het is begrijpelijk dat het resultaat met enige trots in ontvangst is genomen.

 

Na deze audit neemt Nijman/Zeetank te zijner tijd afscheid van de ISO 9001:2008 norm. Uiteraard betekent dit niet dat we afstand doen van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het betekent alleen dat die norm uit 2008 vanaf september dit jaar niet meer geldig is. In de praktijk betekent het dat we voor die tijd klaar moeten zijn met de vervangende certificering en aan de eisen van de nieuwe ISO 9001 norm moeten voldoen.

 

Wat betekent de nieuwe norm?

De lang verwachte nieuwe editie van de ISO 9001 norm is uitgegeven in september 2015 (vandaar de naam ISO 9001:2015). De revisie bleek niet oppervlakkig te zijn, maar nogal ingrijpend. Door de omvang van de veranderingen waren we genoodzaakt om een aantal belangrijke wijzigingen door te voeren om ons gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem te kunnen behouden. De veranderingen zouden niet mogelijk zijn geweest zonder een goede analyse van de nieuwe voorschriften. Om de nodige wijzigingen aan te kunnen brengen, moesten we de nieuwe voorschriften uitgebreid analyseren en bespreken. De voorschriften van de nieuwe norm benadrukken de noodzaak van een zeer actieve bijdrage van de topmanagers aan het risicomanagement, het creëren van een visie en een context voor de onderneming.

 

Een grote verandering als gevolg van de nieuwe ISO 9001 norm betreft de risicobenoeming. Risico wordt vanaf nu gezien als een geheel en niet langer als één element van het systeem. Een risicobenadering maakt het makkelijker om de bedreigingen te herkennen, af te wegen en een controle te doen over het hele systeem. Daarbij praten we niet alleen over risico’s; de nieuwe benadering maakt het ook mogelijk om naar de kansen te kijken.

Risico’s en kansen

Risico heeft in de context van de nieuwe norm de betekenis van onzekerheid, of we ons doel kunnen realiseren. Oftewel of we de zekerheid hebben dat wij aan onze klanten - ononderbroken en in overeenstemming met hun verwachtingen - onze diensten kunnen blijven leveren en dat wij hun tevredenheid verder kunnen vergroten.

Het begrip ‘kansen’ betekent in die context het overtreffen van de verwachtingen en gestelde doelen. Kansen kunnen zich voordoen onder bepaalde omstandigheden, zoals bij het werven van nieuwe klanten, het aanbieden van nieuwe diensten, het reduceren van
de hoeveelheid afval, het verbeteren van de productiviteit en het openen van nieuwe markten.

De volgende eis van de nieuwe ISO 9001 norm is het definiëren van de context van Nijman/Zeetank en het benoemen van de partijen die van belang zijn voor ons kwaliteitsmanagement.
Hun behoeften en verwachtingen kunnen worden gebruikt als uitgangspunten voor het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem. Deze gegevens zijn nodig om de steunpilaren van het kwaliteitsmanagementsysteem te creëren: de omvang van het systeem, de processen, het beleid, de kwaliteitsdoelen, het risico en de kansen. Om de context van ons bedrijf te kunnen bepalen
is het nodig om alle belanghebbende partijen en hun eisen te benoemen. Het is een samenspel van interne en externe factoren, die invloed kunnen hebben op het bepalen van de doelen. Omdat die factoren om verschillende redenen kunnen veranderen, bekijken we ze regelmatig opnieuw. Tevens moeten we bepalen welke van die factoren positieve of negatieve invloed kunnen hebben op het bereiken van onze doelen.

De norm vereist dat alle bovengenoemde taken, die van groot belang zijn voor ons nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem, worden uitgevoerd naar rato van hun potentiële invloed op ons bedrijf.

 

Nu rest de vraag of alles wat we gedaan hebben voldoende is om ons doel te bereiken, namelijk het verkrijgen van het ISO 9001:2015 certificaat. We hopen van wel, maar voor het antwoord daarop moeten we wachten tot de volgende audit.

NIEUWS

Juni 2018:

- Nieuwe ISO 9001 norm verbetert  
       vrisicobeheersing en opent kansen

  Lees meer...

- Gebruik LNG neemt verder toe

  Lees meer...

November 2017:

- Nijman/Zeetank, nu exlcusief
       transporteur voor BP in Polen

  Lees meer...

- Nijman/Zeetank neemt nieuwe
       flowmeter in gebruik

  Lees meer...

 

Juni 2017:

- Nieuwe vulinstallatie Nijman/Zeetank 
       Lees meer...

- Zonnestroom zorgt voor minder CO2-

  uitstoot en verbruik fossiele energie

  Lees meer...

LOCATIES

ICT

KLANTENMAGAZINE